บัญชีศรีสะเกษ

Go down

บัญชีศรีสะเกษ

ตั้งหัวข้อ  65 on Mon Oct 26, 2009 5:54 pm


ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
- - รายงานผลความก้าวหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ก.อบต.จังหวัด
ศรีสะเกษ อนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เป็นธรรม
เรื่องเดิม
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครั้งที่ 7/2552เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ได้โปรดมีบัญชาให้รายงานผลความก้าวหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ อนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เป็นธรรม ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ก.อบต. ทราบเป็นลำดับ
ข้อเท็จจริง
1. กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ก.อบ ต.จังหวัดศรีสะเกษ อนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เป็นธรรม ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลับที่ 243/2552 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 (เอกสาร 1)
2. กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จัดเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันและการอนุญาตให้ใช้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ ก.อบต.จังหวัดสรีสะเกษไว้ในที่ปลอดภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ มท 0809.4469 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 (เอกสาร 2)
3. จังหวัดศรีสะเกษ ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 2 แล้วตามหนังสือจังหวัดศรีษะเกษ ลับ ที่ ศก 0037.4/289 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 สรุปได้ว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ ดำเนินการแล้ว (เอกสาร 3)
4. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งการสั่งข้อราชการของรัฐมนตรีช่วยว่ากการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) ในฐานะประธานการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ไปยังกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ลับ ที่ มท 0809.8/3069 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 (เอกสาร 4)
5. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานกับเลขานุการคณะกรรมการฯ ที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งแล้ว ทราบว่า คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายไปแล้วหนึ่ง ครั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 และกำหนดประชุมคราวต่อไป ประมาณต้นเดือน กันยายน 2552 โดยจะเชิญคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการอนุญาตให้ใช้ บัญชีของ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษโดยไม่เป็นธรรม ไปให้ถ้อยคำ
6. กรณี ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ อนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เป็นธรรม นายภัยนรินทร์ เพ็ชรแสน กับพวกรวม 173 ราย ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนครราชสีมา โดยมี ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ประธาน ก.อบต.เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ในคดีหมายเลขดำที่ 377/2551 โดยเรียกให้ชดเชยค่าเสียหาย รวมเป็นเงิน 265,400 บาท (เอกสาร 5)

65
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

ที่มา

ตั้งหัวข้อ  65 on Mon Oct 26, 2009 5:56 pm


65
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

http://www.thailocalgov.com/matikoabt_2551/october_52.pdf

ตั้งหัวข้อ  65 on Mon Oct 26, 2009 5:58 pm


65
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ