ประกาศสอบราคาของ อบต.หนองเรือ

Go down

ประกาศสอบราคาของ อบต.หนองเรือ

ตั้งหัวข้อ  ?????? on Mon Apr 11, 2011 10:16 am

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
เรื่อง การสอบราคาจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑
ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และถนนทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๖ จุด รวมพื้นที่คอนกรีตจำนวน ๓,๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองเรือกำหนด งบประมาณ ๑,๘๙๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้างในวงเงิน ๙๔๙,๕๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ หากผู้รับจ้างไม่มา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือจะถือว่าท่านรับข้อเสนอทุกประการ
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ จะเรียกผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก มาลงนามในสัญญาก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี (ชั้น ๒) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในราคา ๔,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ในวันและเวลาราชการหรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๕๔๕-๑๔๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อุทัย หอมพิลา
( นายอุทัย หอมพิลา )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ


??????
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ